Follow us on Twitter

We wish you a Merry Christmas

Joy to the world! The Lord is come. Let earth receive her King…  The Savior reigns…  He rules the world with truth and grace and makes the nations prove the glory of His righteousness and wonders of His love…

Radość światu! Przyszedł Pan. Niech ziemi przyjmie swego króla … Zbawiciel panuje … Rządzi on światem światem prawdą i łaską i sprawia, że ​​narody dowodzą chwały Jego sprawiedliwości i cudów Jego miłości …

Christmas is the time of peace, time of joy, time of triumph of God’s Love. We wish all of you let this time and all coming New Year also be a time of peace, a time of your families, a time of grace and blessings for you and your siblings and friends. Let the New Born King reigns in your hearts and lives, truly reigns.

Boże Narodzenie to czas pokoju, czas radości, czas triumfu Bożej Miłości. Na ten czas i na cały nadchodzący Nowy Rok życzymy Wam wszystkim aby także był to czas pokoju, czas waszych rodzin, czas łaski i błogosławieństw dla Was, waszych bliskich i przyjaciół Niech Nowo Narodzony Król włada waszymi sercami, włada prawdziwie.

Priests and Brothers of the Congregation of the Mission
Province of New England

Księża i Bracia Prowincji Nowej Anglii
Zgromadzenia Misji.

Share

Leave a Reply